LAHDEN TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA
MAANKÄYTTÖ

Vesijärvenkatu 11
15141 Lahti
VIITE

Lausuntopyyntökirje DNRO 2004-2369, tarkennettu 21.7.2004 (19.7.2004)
Osallisten kuuleminen asemakaavan muutoksesta A-2235 DNRO 2004-2369
Asemantaustan (25.) kortteli 25253, tontit 17 ja 19, Iso-Paavolankatu 2LAUSUNTO
RENOR OY:N OMISTAMAN TONTIN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSESTA

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry on käsitellyt asiaa johtokunnan kokouksessaan tiistaina 3.8.2004 ja esittää asiasta seuraavaa:

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry pitää pyydetyn osallistumislausunnon käsittelyyn varattua, kesäloma-aikaan sijoitettua aikataulua varsin lyhyenä. Siksi yhdistys on hakenut asian käsittelemiseksi kirjeessä varattuun kuulemisaikaan kaksi viikkoa lisäaikaa.


Maankäytön suunnittelussa on 21.7.2004 tarkennetussa muutosehdotuksessa huolehdittu olemassa olevien katuosuuksien viihtyisyydestä varaamalla Saksalankatuun ja Lepikonkatuun rajoittuvat kapeat maa-alueet puistoksi. Liikerakennukselle varattu paikka sijaitsee maastollisesti katualueita korkeammalla - tasaisella töyräällä. Osittain luiskamainen puistovyöhyke tulisi käsitellä hoidettuna puistoalueena istuttamalla puustoa pehmentämään ja rajaamaan taustalla olevia sekä uusia kookkaita teollisuus- ja liikerakennuksia.


Suunniteltu liikerakentaminen merkitsee toteutuessaan liikenteen määrän kasvua Saksalankadulla, mutta liikenne tulee ohjautumaan autoliikkeen osalta nykyistä paremmin valo-ohjatun risteyksen kautta olemassa olevalle väljälle teollisuusalueelle. Pidämme tärkeänä, että alu-eemme läpi ja Lepikonkadun vartta kulkeva kevyt liikenne sujuvat muutoksen jälkeenkin esteettä ja turvallisesti.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty mahdollisuus, että koko teollisuusalue muuttuu tulevaisuudessa erillisiksi tonteiksi. Siinä tapauksessa tässä muutoksessa esitetylle liiketontille johtava ajorasitteellinen tontin osuus (tontilla 17) muuttuu korttelissa katualueeksi. Tämän vuoksi Anttilanmäen alueeseen rajoittuva tontin 17 su-3 -merkinnällä varustettu suoja-alue istutusmääräyksineen on alueemme viihtyisyyden ja terveellisyyden kannalta ensiarvoisen tärkeä.


Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry toimii edistääkseen kestävää kehitystä, asukkaidensa asumisviihtyvyyttä ja terveyttä sekä alueensa ja myös lähialueiden viihtyvyyteen panostavaa suunnittelua. Asemakaavan muutoksessa esitetty liikerakennuksen paikka on sekä maisemalli-sesti että strategisesti tärkeä. Uudisrakentaminen osoitetulle paikalle voikin onnistuessaan eheyttää alueen pirstaleista katu- ja kaupunkikuvaa.
Lahdessa 16.8.2004


Virpi Tervonen, puheenjohtaja
Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry