LAHDEN TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA
MAANKÄYTTÖ
Vesijärvenkatu 11
15141 LahtiVIITE

Lausuntopyyntökirje DNRO 2003-030138, pvm 13.9.2004

Osallisten ennakkokuuleminen asemakaavan muutoksesta A- DNRO 2003-030138 koskien Asemantaustan (25.) kaupunginosan, korttelin 25253 ja Vihdinhaara -nimisen katualueen välissä olevaa puistoaluetta (VP).LAUSUNTO VIHDINHAARAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUKSESTA

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry on käsitellyt puistoalueen kaavamuutosasiaa johtokunnan kokouksessaan annetusta niukasta kuulemisajasta huolimatta keskiviikkona 23.9.2004 ja esittää asiasta seuraavaa:

Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry haluaa edistää kestävän kehityksen mukaisesti alueensa viihtyvyyttä sekä toimia asukkaidensa asumisviihtyvyyden ja terveellisyyden puolesta. Edellytämme viranomaistahoilta nämä kriteerit huomioivaa otetta alueemme maankäyttöä ja rakentamista koskevissa asioissa. Anttilanmäen kaavoituksen tulee voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti perustua mahdollisimman laajaan tarkasteluun ja myös Anttilanmäen alueen asukkaiden mielipiteen ja arvojen huomioimiseen.

Lahden kaupunginhallitukselle osoitetuissa muistutuksissa olemme useaan otteeseen esittäneet Anttilanmäen asemakaavan tarkistamista voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla huomioiden kulttuurihistoriallisesti omaleimaisille, vanhoille asuinympäristöille asetetut kriteerit ja suunnitteluperiaatteet. Pitäydymme perustellusti jo aikaisempien, alueemme kaavoitusta koskevien asemakaavamuutosehdotuksien lausunnoissa esittämäämme yhteiseen näkemykseen: Alueemme maankäyttöä koskevat kysymykset tulee ratkaista Anttilanmäen asemakaavan tarkistamista koskevan kokonaistarkastelun yhteydessä.

Lausuntopyynnössä esitetty asemakaavamuutosalue on nykyistä puistoaluetta (VP) ja kuuluu kiinteänä osana Anttilanmäen puutalovaltaiseen pientaloalueeseen. Alueemme omaleimaisuus ja identiteetti ovat vahvasti sidoksissa olemassa olevaan vanhaan rakennuskantaan, jonka tulisi olla tulevaisuudessakin vallitseva. Alueemme kulttuurihistoriallisen luonteen ominaislaatu on jo nyt haavoittuva, joten tulevaisuuden mahdolliset täydennysrakentamistarpeet tulee punnita harkiten Anttilanmäen aluetta kokonaisuutena tarkastelevan maankäytön suunnittelun yhteydessä. Tätä näkökulmaa tukee myös alueellemme vuonna 2003 laadittu uusi rakentamistapaohjeisto, joka on osa Lahden teknisen ja ympäristötoimialan Maankäytön teettämää kaavoituksen perusselvitystyötä. Anttilanmäen reuna-alueisiin kohdistuu myös muita mahdollisia muutospaineita, jotka tulee ottaa huomioon ennakoivasti hyvien kaupunkisuunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Puistot ovat Anttilanmäelle tärkeitä paikkoja, jotka ylläpitävät alueemme ekologista tasapainoa sekä tukevat asukkaidensa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Anttilanmäen idyllinen kaupunkikuva rakentuu pienimittakaavaisten pientalojen, niitä ympäröivien hoidettujen pihapiirien sekä puistomaisten alueiden muodostamasta viihtyisästä kudelmasta. Puistoalueiden muuttaminen asuintonteiksi ei ole maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukainen toimenpide eikä myöskään täytä kestävän kehityksen kriteereitä.

Vihdinhaaran alueella vallitseva tehokkuusluku on e=0,30. Tontin rakentamisesta on laadittu maankäyttöluonnos 1:500 (Kaupunkisuunnittelu / Päivi Airas-Luotonen 13.9.2004), jossa rakentamiseen esitetty ala ylittää reippaasti ympäröivän alueen sallitun tehokkuuden. Luonnoksessa esitetyn tontin pinta-ala on myös kohtuuttoman suuri nykyisen puiston kokonaisalaan nähden. Ns. harjakatto on alueemme tyypillinen kattomuoto, ja 1900-luvun alkupuolen mansardikattoisia rakennuksia on jäljellä vain muutamia. Kaavaehdotukseen liittyvässä maankäyttöluonnoksessa esitetty päärakennuksen rakennusvolyymi mansardikattoineen poikkeaa huomattavasti ympä-röivien, eri-ikäisten rakennusten mittakaavasta ja mitoituksesta. Luonnoksessa esitetty rakenta-minen onkin ylimitoitettua, synnyttää epäharmonista ympäristöä ja murentaa massiivisuudellaan Anttilanmäelle tyypillisen rakeisuuden.

Alueemme puistoalueilla on useita tehtäviä. Puistoalueiden kookas puusto luo maisemallisen vastakohdan hoidetulle pientaloympäristölle ja sen rakennuksille. Puistot ovat jo vuosien ajan olleet myös alueen asukkaiden yhteisen toiminnan paikkoja ja edistävät siten kestävän kehityksen mukaista yhteisöllisyyttä.

Anttilanmäen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee huolehtia alueem-me vanhan rakennuskannan säilymisedellytyksien turvaamisesta, ekologisesta tasapainosta ja viihtyisyydestä. Anttilanmäen omaleimaisuutta lisää osittain hoidettujen ja luonnonvaraisten alueiden muodostama viherverkosto monipuolisine kasveineen ja eläimineen. Muutosehdotuksessa esitetyllä puistoalueella Vihdinhaarassa kasvaa mm. kirsikoita, Siperianpihtoja, omenapuita, varjoliljoja, koivuja, jalavia ja haapoja. Puiston kasvillisuus kertoo eletystä elämästä, ja se on osa alueemme elävää rakentamisen historiaa. Ajallisten kerrostumien läsnäolo vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja lisää juurevuutta.

Rakentamisella ei pidä hämärtää olemassa olevaa suhdetta alueemme historialliseen kehitykseen eikä ympäröiviin vapaisiin ja osittain hoidettuihin viheralueisiin. Esitetty kaavamuutosalue on puistoaluetta, jonka tarpeellisuus ja tulevaisuuden tehtävä Anttilanmäen pientaloalueen kokonaisuudessa tulee määritellä osallistumis- ja arviointisuunnitelmineen Anttilanmäen asemakaavan kokonaistarkastelun yhteydessä, kuten myös Lahden teknisen ja ympäristötoimialan Maankäytön laatimassa ennakkolausuntopyynnön osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (13.9.2004) edellytetään.

 

 

Kunnioittavasti

Lahdessa 27.9.2004

Virpi Tervonen
puheenjohtaja
Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry

 

TAKAISIN