ANTTILANMÄKI-KITTELÄN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Johtokunnan esityksen 11.12.2000 pohjalta


1 §

Yhdistyksen nimi on Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ja sen kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen toiminta-alueen rajat ovat rautatie, Uudenmaankatu ja Saksalankatu.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Anttilanmäen ja Kittelän alueen elävyyttä, kestävää kehitystä ja asukkaiden yhteistoimintaa ja toimia hyvän, viihtyisän, ja turvallisen asumisen, rakentamisen ja asuinympäristön, alueen palveluiden sekä alueen rakennus- ja miljööperinteen säilyttämisen puolesta.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisen kaupunkisuunnittelun,rakentamisen ja ympäristönsuojelun aikaansaamiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
 2. järjestää kokouksia, keskustelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, retkiä, tapahtumia ja talkoita
 3. harjoittaa neuvontaa asumiseen, rakentamiseen ja alueen rakennus- ja miljööperinteen säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä
 4. selvittää aktiivisesti asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja harjoittaa oman alueen tutkimustyötä


Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 1. kerää jäsenmaksuja
 2. hakee ja anoo avustuksia
 3. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

 

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi voi johtokunta hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella asuvan henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi. 

Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi myös muualla asuvan, yhdistyksen toiminnassa ansioituneen tai yhdistyksen tavoitteita olennaisesti tukeneen henkilön. 

Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä myös kannatusjäsenen. Kannatusjäsen voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Johtokunta voi vapauttaa varsinaisen jäsenen määräajaksi jäsenmaksusta sairauden, työttömyyden, opiskelun tai muun vastaavan maksukykyä heikentävän seikan vuoksi.

Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta. 

Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erotetulla on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jättämällä valituskirjelmä johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

5 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuussa.  

Vuosikokouksen tehtävänä on

 1. hyväksyä yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus
 2. hyväksyä yhdistyksen tilikertomus ja vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätös tilivuoden osalta ja käsitellä siihen liittyvä tilintarkastajien lausunto
 3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 4. hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma
 5. hyväksyä yhdistyksen talousarvio
 6. päättää johtokunnan varsinaisten jäsenten (4-8) ja varajäsenten (4-8) lukumäärästä
 7. valita johtokunnan puheenjohtaja
 8. valita muut johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 9. päättää yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta
 10. valita kaksi (2) tilintarkastajaa sekä näille kaksi (2) varamiestä
 11. valita yhdistyksen edustajat jäsenyhdistysten kokouksiin
 12. käsitellä muut johtokunnan tai jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Vuosikokous kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräinen kokous vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitettävillä ilmoituksilla tai lehti-ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

6 §

Yhdistyksen johtokunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous. Johtokunnan toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä 4-8 varsinaista jäsentä ja 4-8 varajäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna paikalla on yli puolet johtokunnan jäsenistä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla sama henkilö.

Johtokunta päättää yhdistyksen jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, jäsenmaksun kantotavasta ja varsinaisen jäsenen vapauttamisesta anomuksesta jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi.

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.8 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille tilikautta seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa saman helmikuun loppuun mennessä.

 

9 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä muutoin mainita.

 

10 §

Yhdistys voi liittyä jäseneksi johonkin toimialansa keskusliittoon tai erota siitä vuosikokouksen 2/3 enemmistön päätöksellä.

 

11 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

 

12 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa molemmissa vähintään ¾ äänten enemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä sääntöjen 3 § mainittuihin tarkoituksiin. 

 

13 §

Muilta osin kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.


YHDISTYKSEN REKISTERITIEDOT